Symposium ‘De kracht van welzijnswerk, juist nu!

Marcel Spierts, onlangs gepromoveerd op de professionalisering van sociaal-culturele beroepen, trad op als inleider op het symposium ‘De kracht van het welzijnswerk, juist nu!’ dat Versa Welzijn in theater Singer in Laren organiseerde ter gelegenheid van het afscheid van Herman Waagmeester.

Titel van het proefschrift van Spierts is “De stille krachten van de verzorgingsstaat; geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals.” Dan gaat het om sociaal-cultureel werkers, opbouwwerkers, jongerenwerkers en Spierts vertelde hoe deze beroepen zich in vier perioden na de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld. De harde kern van het beroep is volgens hem de logica van het activeren. Daar is welzijn goed in. Zo heeft Versa meer dan 2000 vrijwilligers op 280 medewerkers. Spierts pleitte voor verbinding tussen de ontwikkeling van ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit in de sector.

Met Spierts en een panel werd gereflecteerd op het thema, waarbij Ellen Brons, directeur van Bibliotheek Hilversum vertelde over de samenwerking tussen Versa en de bibliotheek in het kader van het peuterspeelzaalwerk en pleitte voor meer samenwerking met welzijn ten behoeve van laaggeletterden.

Ans Engelsman, tot voor kort directeur GGD Gooi & Vechtstreek, onderschreef het belang van welzijnswerkers als stille krachten voor mensen die in de samenleving aan de kant staan en niet zelf hun weg weten te vinden. ‘Het welzijnswerk maakt deze mensen niet afhankelijk, maar weerbaarder en zelfstandiger,’ benadrukte Engelsman. Wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn vond welzijnswerkers ‘soms té stil’. Hij betoogde dat welzijnswerkers mensen in hun kracht zetten en hogere zorgkosten kunnen voorkomen. ‘Daar hoort een zak geld bij.’

Er ontstond discussie over de behoefte aan wetenschappelijk bewijs voor preventie, waarop Marcel Spierts vertelde dat eenzaamheid een voorspeller is van hogere zorgkosten voor ouderen. Als ouderen geactiveerd worden en niet in eenzaamheid verpieteren, hebben zij volgens hem zestig procent minder kans op dementie.