Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Denktank Preventief Kinderwerk
Toelichting:

Hoe maken we daadwerkelijk de omslag van zorg naar preventie?

 

Talentontwikkeling is de eerste kerntaak van het kinder-  en jongerenwerk. Daarbij gaat het om het stimuleren van de eigen kracht van jeugdigen en ouders, waarbij meedoen aan de samenleving en preventie centraal staan. Kinder- en jongerenwerkers houden zich niet alleen bezig met ontspanning en vorming, maar ook met gedragsbeïnvloeding van kinderen en ouders. Zij verbinden kinderen en ouders met de samenleving en spelen daardoor een belangrijke rol in de leefbaarheid en het voorkomen van problemen in buurten en wijken. Hoe maken we daadwerkelijk de slag van zorg naar preventie? Hoe ziet het vereiste pedagogische netwerk er dan uit? Welke positie heeft het kinderwerk daarin? Hoe tonen we preventieve effecten van kinderwerk aan? Wat kunnen we leren van gemeenten die investeren in preventief kinderwerk en van organisaties die dat uitvoeren? Dat zijn de centrale vragen in de bijeenkomst van de Denktank Preventief Kinderwerk, die op vrijdagochtend 12 april bijeenkomt bij Sociaal Werk Nederland in Utrecht.

 

In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren sociaal wijkteams opgezet in het kader van de transformatie van het sociale domein. Er zijn werkafspraken gemaakt, randvoorwaarden vervuld, maar de echte stap naar preventie moet in veel gemeenten nog genomen worden. Het kinderwerk kan daarin een cruciale rol spelen. Immers, hoe vroeger problemen rond opgroeien en opvoeden worden gesignaleerd en aangepakt, hoe groter de kans dat complexere problemen worden voorkomen en hoe kleiner het beroep op specialistische en duurdere zorg of hulp. ‘Kleine zorgvragen kun je verwelzijnen,’ vindt Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek.

 

Toch wordt de slag van dure zorg naar goedkopere preventie nog lang niet overal gemaakt. In veel gemeenten blijken de kosten voor jeugdhulp juist weer te stijgen! En het kinderwerk is niet overal in staat zijn preventieve functie waar te maken. In veel gemeenten is het kinderwerk gedeeltelijk of geheel wegbezuinigd  en beschouwt men het kinderwerk nog steeds als ‘leuke activiteiten voor kinderen organiseren’. Bovendien heerst het hardnekkig misverstand dat kinderwerk niet nodig is in gemeenten die BSO hebben. Daar komen de doelgroepen van het kinderwerk echter niet of nauwelijks.

 

Daarnaast zijn er gemeenten die wél investeren in preventief kinderwerk. Zo heeft De Schoor in Almere 36 kinderwerkers die zich dag in dag uit inzetten voor talentontwikkeling enerzijds en het signaleren en aanpakken van vragen en problemen bij opgroeien en opvoeden anderzijds. Ook gemeenten als Tilburg, Deventer, Hilversum, Den Haag en Eindhoven investeren in preventief kinderwerk. Kinderwerkers fungeren volgens professor dr. Hans van Ewijk als ‘professionele vrienden’. Zij zijn een verbindende schakel en hebben volgens hem een belangrijke pedagogische rol in buurten. Hun taken zijn afgeleid van het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind” van de Verenigde Naties. https://www.kinderwerkwinkel.nl/product-kinderwerk/10-taken-kinderwerk/

 

De Kinderwerkersdag “Kinderwerk: Een eigen verhaal” vond in 2018 plaats bij Versa Welzijn in Hilversum. Op deze dag kregen twee wethouders een brochure overhandigd waarin de nieuwe methodiek voor het kinderwerk van Versa is beschreven, getiteld: “Samen opgroeien en opvoeden: Kinderwerk, een verhaal apart”. Deze methodiek omvat drie kernwaarden: werken aan talentontwikkeling; preventieve steun; en gezond groot worden. Elk van deze kernwaarden is gekoppeld aan activiteiten vanuit drie verschillende invalshoeken: kind, gezin en leefomgeving. Ouders worden intensief bij het kinderwerk betrokken en nemen deel aan activiteiten. Versa Welzijn heeft een doorlopende lijn van peuterwerk, kinderwerk en jongerenwerk.

 

Jongerenwerk staat in de meeste gemeenten beter op de kaart dan het kinderwerk. Omdat jongeren zichtbaarder zijn wellicht. Jongeren in problemen kunnen overlast veroorzaken. En vaak is dat een eerste aanleiding voor gemeenten om in jongerenwerk te investeren. Kinderen met problemen vallen veel minder op. Kinderwerkers richten zich in principe op alle kinderen van 4 tot 16 jaar, maar hebben speciale aandacht voor kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status of kinderen met een stoornis of beperking. De focus van het kinderwerk ligt dan op het opgroeien, de ontwikkeling en het bevorderen van zelfstandigheid van deze kinderen. Sociale vaardigheden en verbinding met de samenleving krijgen daarbij veel aandacht. En daarmee is ook een misverstand uit de wereld: kinderopvang is geen substituut voor kinderwerk. Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang en vormt een voorziening voor werkende ouders.

 

De Denktank Preventief Kinderwerk is een initiatief van Sociaal Werk Nederland, de Kinderwerkers-bende, BVjong en Verdiwel. Voor deze Denktank worden lectoren van hogescholen,  bestuurders  van NJI, Movisie, Jantje Beton en van koplopers onder organisaties voor sociaal werk uitgenodigd. Evenals vertegenwoordigers van ZonMW, Childfriendly City’s, de Kinderombudsman en van koplopers onder gemeenten.

 

Wat cijfers op een rij uit de Jeugdmonitor 2018:

  • Op 1 januari telde Nederland 4,9 miljoen kinderen en jongeren tot 25 jaar.
  • Eind 2017 leefden 228.000 minderjarige kinnen in bijstandsgezinnen, bijna 7% van alle kinderen. Bijstandskinderen hebben overwegend een niet-westerse migratieachtergrond. Hoe jonger de kinderen, hoe minder een bijstandsgezin te besteden heeft.
  • In 2015 gingen 356.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang en 344.000 kinderen naar de dagopvang.
  • De BSO en het kinderwerk trekken verschillende doelgroepen. Voorafgaand aan de bijeenkomst van de Denktank gaan wij op zoek naar cijfers over onder meer het bereik van BSO en kinderwerk.

 

 

Locatie:Sociaal Werk Nederland in Utrecht
Startdatum: 12 april 2019  Aan Outlook toevoegen