Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: arthur bouwmeester

Collega in de schijnwerpers: Arthur Bouwmeester

november 2015

 

De Stuw werkt in twee steden, elf dorpen en drieënvijftig buurtschappen die de gemeente Hardenberg omvat. Er zijn grote verschillen tussen die steden, dorpen en buurtschappen. ‘Daarom willen wij overal heel nabij zijn,’ zegt Arthur Bouwmeester, sinds 2007 directeur-bestuurder van De Stuw. Hij is ervan overtuigd dat het welzijnswerk een cruciale rol speelt in de ombouw van de verzorgingsstaat naar een ‘warme samenleving waarin mensen meer met elkaar regelen’.

 

‘De Stuw zet zich in voor de leefbaarheid in de dorpen, wijken en kleine kernen en voor sociale activering met een grote variëteit aan projecten in de gemeente Hardenberg,’ lezen we op de website van De Stuw.‘We willen dat inwoners van de gemeente Hardenberg de regie over hun eigen bestaan in eigen handen nemen en houden, zodat zij uiteindelijk zelf sturing kunnen geven aan hun welzijn. De kern van onze dienstverlening is: verbinden, ondersteunen en stimuleren.’


De dienstverlening  is gericht op vier welzijnsdoelen: zelfredzaamheid, deelname aan het maatschappelijk verkeer, maatschappelijke inzet en sociale samenhang. De Stuw heeft bijna dertig medewerkers.

Jullie hebben onlangs het twintig jarig bestaan van De Stuw gevierd. Hoe was dat?
‘Een heel leuk feestje ’s avonds, voor onze medewerkers en onze vijfhonderd vrijwilligers. Sommigen zijn al twintig jaar vrijwilliger. Zo’n feest heeft een verbindende werking en je toont daarmee je waardering voor de vrijwilligers. ’s Middags was er een inhoudelijke bijeenkomst met twee sprekers voor de gemeente en netwerkpartners over onze inzet en bijdrage aan vernieuwing in de toekomst.’

Hoe ziet die eruit?
‘In essentie geloof ik in de uitgangspunten van de Wmo. In eigen kracht terug leggen bij de mensen zelf en de ombouw van de verzorgingsstaat naar een warme samenleving waarin mensen meer met elkaar regelen. Het welzijnswerk kan in die beweging een cruciale rol spelen.  Bovendien kan het welzijnswerk de uitdaging van veranderingen goed oppakken. De enige zekerheid die we hebben is dat alle verandert. Wij kunnen vooruitkijken en goed inspeel op de grote transities.’

 

Hoe typeer je de gemeente Hardenberg?
‘Als een groot gebied van ruim driehonderd vierkante kilometer met 60.000 inwoners. De gemeente omvat twee steden – Hardenberg en Gramsbergen – elf dorpen en drieënvijftig buurtschappen. Er zijn grote culturele en religieuze verschillen tussen de wijken in de steden, de dorpen en de buurtschappen. Juist door die grote verscheidenheid willen wij in alle wijken, dorpen en buurtschappen heel nabij zijn. Er is veel eigen kracht aanwezig, maar ook verborgen problematiek: armoede, werkloosheid en eenzaamheid.  Bovendien vinden mensen in deze streek het moeilijk om voor zichzelf op te komen, bijvoorbeeld voor hun recht op zorg.’

 

Welke positie heeft De Stuw in de “gebiedsteams Samen Doen”?
‘In alle vier gebiedsteams hebben wij een of twee medewerkers, die de uitdagingen goed oppakken. Allemaal professionals die problemen breed kunnen aanpakken, waaronder een ambulant jongerenwerker die goed is in de omgang met probleemgezinnen. Maar ook een vroegere ouderenadviseur die met alle doelgroepen kan werken. En enkele breed opgeleide sociaal cultureel werkers.  Het ambtelijk apparaat probeert zoveel mogelijk mee te bewegen en maakt  het mogelijk voor de professionals om echt naast de klant te staan en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Eens in de zes weken komen onze professionals uit de gebiedsteams bij elkaar om samen te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Bovendien proberen we met onze andere werkzaamheden zo goed mogelijk aan te sluiten bij de gebiedteams. In de gebiedsteams wordt gewerkt volgens het principe van eigen kracht en van één gezin, één plan en één regisseur. Resultaatsturing staat centraal: we proberen mensen de ondersteuning te geven die zij nodig hebben. Ik vind het knap van onze professionals dat zij die nieuwe manieren van werken goed oppakken en enthousiast blijven.’

 

Hoe loopt “Welzijn op Recept” bij jullie?
‘Twee huisartsen zijn heel enthousiast en daar loopt het goed. De andere huisartsen proberen we te motiveren om doorverwijzingen voor elkaar te krijgen. Ik heb een interimopdracht bij een welzijnsorganisatie in Zwolle gedaan, daar zijn ze verder. Daar is een groot gezondheidscentrum en de artsen en de directeur van dat centrum zijn enthousiast. In Hardenberg heb je veel kleine posten met één of twee huisartsen. Daar moeten we veel tijd in investeren.’

 

Wat is een bijzondere dienst of project van De Stuw?
´We hebben verschillende bijzondere diensten, zowel nieuwe als een aantal die we al lang uitvoeren. Een voorbeeld is ‘Het Raadsliedenwerk, dat al tien jaar door vrijwilligers wordt uigevoerd. Een coördinerende beroepskracht stuurt al die vrijwilligers aan. Zij bieden hoogwaardige dienstverlening. Er is een groep vrijwilligers die de intake doet en de vraag in beeld brengt en eenvoudige vragen afhandelt. Daarnaast is er een tweede groep vrijwilligers die ingewikkelde vraagstukken afhandelen. In die groep zitten bijvoorbeeld gepensioneerde advocaten en belastingadviseurs. Dat Raadsliedenwerk voeren we zowel in de gemeenten Hardenberg als in Ommen uit, jaarlijks voor ongeveer veertienhonderd klanten. Ook bijzonder is het project “STARS”. Dat is een afkorting van Stichting Aangepaste Recreatie en Sport, die in Hardenberg, Ommen en nog een aantal andere omliggende gemeenten activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Die activiteiten variëren van sporten tot muziek maken.  Een coördinator ondersteunt ongeveer veertien van die groepen, waarin vrijwilligers vaak jaren lang actief blijven. Het is nooit moeilijk om daarvoor vrijwilligers te vinden. Steeds meer ondersteunen we verenigingen om zelf een aanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen.´

 

Wat is jouw ambitie als directeur-bestuurder voor de komende jaren?
‘Wij willen een sleutelfunctie blijven vervullen in het voorliggend veld in de gemeente Hardenberg. Daarbij wil ik investeren op een goede samenwerking met de partners , zodat we vanuit een gezamenlijke verantwoording samenhangende dan wel geïntegreerde diensten aanbieden.’
Intern zie ik het als mijn opgave om de organisatie mee te laten bewegen met de vraag. Gericht op het bevorderen van de eigen kracht van inwoners en steeds meer als generalist, onze medewerkers als Stuwkrachten van de Hardenbergse samenleving.´