Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: ernst janssen

Collega in de schijnwerpers: Ernst Janssen

mei 2015

 

WELLZO is de nieuwe naam van de organisatie voor welzijnswerk in en rond Leeuwarden, die tot 28 april jl. bekend stond als Welzijn Centraal. De nieuwe organisatie is kleiner, omdat professionals die in sociale wijkteams werken overgegaan zijn naar een nieuwe organisatie: Coöperatie Amaryllis. ‘Gaandeweg leek er een idee te ontstaan dat Amaryllis Welzijn Nieuwe Stijl was en wij Welzijn Oude Stijl,’ zegt directeur-bestuurder Ernst Janssen. ‘Maar in het transformatieproces ontstond nieuwe energie. Het gaat goed!’

 

De nieuwe organisatie WELLZO heeft drie teams: team Vrijwilligerswerk en team Jongerenwerk voor Leeuwarden. En team Regiowerk dat welzijn en maatschappelijke dienstverlening uitvoert in vijf omliggende gemeenten: Menameradiel, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Franekeradeel en Ferwerderadiel. ‘Kracht door aandacht’ luidt het motto van de nieuwe organisatie, dat verwijst naar de ziel van WELLZO. ‘Wij zijn er heel goed in om mensen tóch te motiveren,’ lezen we als uitleg op de website. ‘Het geeft in de kern aan waar de organisatie voor staat. WELLZO weet mensen te motiveren. Door perspectief te laten ontdekken. Door mensen te verbinden. Van jong tot oud. Van arm tot rijk. Van Chinees tot bewoner van de Vrijheidswijk. Van kwetsbaar tot zelfredzaam.  Motiveren en perspectief creëren kan op vele gebieden. Financieel. Familiair. Relationeel. Afkomst. Op het werk. Op school. Aangeboren. En vaak in combinatie. Door mensen in hun kracht te zetten vermindert het gevaar van hun specifieke kwetsbaarheid. Sterker: het creëert meer eigenwaarde. Het bouwt aan zelfvertrouwen.’

 

Wat is nieuw aan WELLZO in vergelijking met Welzijn Centraal?
‘Welzijn Centraal ontstond drie jaar geleden uit een fusie van alle Leeuwarder welzijnsorganisaties. Centraal sloeg op het brede welzijnspakket. De afgelopen jaren zijn sociale wijkteams aan de slag gegaan in de wijken. Met professionals van ons en van andere organisaties. Al die professionals zijn medio 2014 organisatorisch en juridisch ondergebracht in een nieuwe organisatie: Coöperatie Amaryllis.  Dat komt neer op bijna 40 procent van onze medewerkers. Onze huidige taken hebben we in overeenstemming met Welzijn Nieuwe Stijl aangepast. Wij hebben goed contact met de wijkteams. Als die bijvoorbeeld vrijwilligers nodig hebben om boodschappen te doen, dan gaan wij dat organiseren. Zo hebben we dat met Coöperatie Amaryllis en de gemeente afgesproken. Veel vrijwilligers worden tegenwoordig getraind of opgeleid, ze krijgen een vergoeding, soms is een VOG-verklaring nodig. Die zaken regelen wij.’

 

Komen de wijkteams die potentiële vrijwilligers niet tegen?
‘Dat kan, maar mensen komen ook direct bij ons via de WELLZO Vrijwilligerswerk Vacaturebank. Bovendien doen wij een aantal projecten zoals buurtbemiddeling, aandachtcoaches, taalcoaches e.d. Ook via die projecten werven wij vrijwilligers. Bij mantelzorgondersteuning zetten we tieners en twintigers in die als vrijwilligers taken van mantelzorgers verlichten. Door boodschappen  te doen of andere klusjes te verrichten. In 2018 is Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad. Er is becijferd dat ze dan 30.000 activiteiten voor vrijwilligers hebben. Vrijwilligers kunnen natuurlijk meerdere klusjes doen. In elk geval gaat het om een groot aantal en binnenkort sluiten we een contract dat wij die vrijwilligers gaan werven en begeleiden. Grootse uitdaging is daarbij om ook vrijwilligers vanuit de kwetsbare doelgroepen te werven. Door scholing en werkervaring bij Culturele Hoofdstad kunnen zij hun arbeidsmarktpositie versterken. Wij trainen vrijwilligers. Met enkele andere organisaties gaan we een Vrijwilligersacademie oprichten.’

 

Hoe kwamen jullie op de naam WELLZO?
´Een groep medewerkers heeft samen met mensen van een PR-bureau de ziel van de nieuwe organisatie in beeld gebracht. In principe heeft die naam geen concrete betekenis. Je kunt er welzijn en zorg in lezen. Die tweede L verwijst naar Leeuwarden.  Uit twintig namen is deze uiteindelijk gekozen.’

 

De gemiddelde bestuurder ziet zijn organisatie liever groeien dan krimpen. Vond jij het moeilijk om zoveel professionals naar de Coöperatie te laten vertrekken?
‘Nee, ik heb immers zelf een actieve bijdrage geleverd aan de oprichting van de Coöperatie, waarin de multidisciplinair werkende wijkteams zijn ondergebracht. Waar ik wel moeite mee had was om goed voor het voetlicht te brengen – met name bij de gemeenten – dat onze taken op gebied van vrijwilligerswerk en jongerenwerk onder zouden sneeuwen, indien ze zouden worden ondergebracht in de sociale wijkteams. Dat is gelukkig ook niet gebeurd. Daarom ben ik toen met de gemeente gaan praten en onderhandelen over de oprichting van een nieuwe organisatie voor vrijwilligerswerk, jongerenwerk en regiowerk. De gemeente ging daarmee akkoord en afgesproken is dat we eind 2016 kijken hoe we verder gaan.’

 

Participeren medewerkers van team Regiowerk in sociale teams in de vijf andere gemeenten waar jullie werken?
‘Inderdaad. Die sociale wijkteams gaan straks gebiedsteams heten. In totaal gaat om zes teams, omdat Terschelling een eigen sociaal wijkteam heeft.’

 

Jullie jongerenwerkers zijn actief op veel scholen in Leeuwarden. Werkt dat goed?
‘Zij werken vraaggericht op MBO- en VMBO-scholen in Leeuwarden. Ze zijn aanwezig op pauzemomenten en nemen waar gewenst deel aan het zorgoverleg. Ze dragen bij aan een positief schoolklimaat en ondersteunen leerlingen bij vragen en problemen. Op MBO-scholen werkt het jongerenwerk samen met andere partijen om vroegtijdige schoolverlating te voorkomen. Dit vindt plaats onder de naam “School als Werkplaats”, dat door zijn vernieuwende insteek en resultaten landelijk in de belangstelling staat!’

 

Jullie bieden ook groepswerk nieuwe stijl aan. Wat houdt dat in?
‘Dit zijn innovatieve vormen van groepswerk, gericht op het versterken van de eigen kracht en het gebruik maken van het eigen sociale netwerk. Tijdens de bijeenkomsten ligt de regie vooral bij de deelnemers. Zij dragen zelf onderwerpen aan, waarmee ze in de groep actief aan de slag gaan. De nadruk ligt op het oplossingsgericht werken, waarbij vragen worden gesteld zoals: Waar liggen je kwaliteiten en wat kan je al goed? Wie uit je eigen netwerk kan je helpen met je vraag? Uiteindelijk maakt iedere deelnemer een eigen plan met actiepunten.‘

 

Waar ben je trots op?
‘Op de sfeer in onze organisatie op dit moment. Toen al die veranderingenin 2012 – 2013 op de medewerkers af kwamen, was er een sfeer van “Ja maar…”, “Wij zijn de dupe!” en “Het is niet eerlijk.” Toen Amaryllis van start ging, hadden onze oud-medewerkers nog een dubbele loyaliteit: met ons en met de nieuwe organisatie. Gaandeweg leek er een idee te ontstaan dat Amaryllis Welzijn Nieuwe Stijl was en wij Welzijn Oude Stijl. Maar toen het transformatieproces op gang kwam en we echt anders gingen werken, leidde dat tot mooie resultaten. Er kwam er nieuwe energie. Het gaat goed.’