Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: trix cloosterman

Collega in de schijnwerpers: Trix Cloosterman

december 2014

 

Een van de belangrijkste doelen van Stichting Welzijn De Meierij is het bevorderen van de participatie om het sociale klimaat in de Brabantse gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode te verbeteren. ‘De kracht van welzijn is dat wij individuele vragen omzetten in een collectief aanbod en preventief werken,’ zegt directeur Trix Cloosterman. ‘Een goed voorbeeld is onze dagopvang in woonservicecentra.’

 

Op de website verwoordt Welzijn De Meierij haar missie als volgt: ‘ Actief meedoen in de maatschappij draagt ertoe bij dat mensen zich ontwikkelen en meer mogelijkheden benutten. Welzijn De Meierij stimuleert dat mensen meer mee gaan doen en zich ook inzetten voor elkaar en hun directe omgeving. Als welzijnsorganisatie bieden wij advies, ondersteuning en faciliteiten om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn en voor het welzijn van hun directe omgeving. Op deze wijze maakt Welzijn De Meierij meer mogelijk! De kracht van de organisatie zit in presentie, participatie, preventie en perspectief. Die laatstgenoemde kernwaarde verwijst naar de ‘eigen kracht en talenten van burgers, in buurt en netwerk’.

 

Heb je altijd in welzijnswerk gewerkt?
‘Begin jaren tachtig studeerde ik af en toen was het lastig om een baan te vinden. Ik begon als vrijwilliger in een achterstandswijk in Nijmegen en vanuit dat vrijwilligerswerk kwam ik in een betaalde baan terecht. Eerst als kinderwerkster, later in het onderwijsvoorrangsbeleid en als coördinator van de brede school. Uiteindelijk kwam ik in verschillende leidinggevende functies terecht, onder meer bij het toenmalige Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn. Ik werkte ook nog een tijdje als manager in een zorgcentrum. Ik kreeg dankzij die ervaring veel waardering voor mensen die in de zorg werken en ik heb er in mijn huidige functie baat bij dat ik weet hoe de zorg in elkaar zit. In 2006 begon ik als directeur bij de brede welzijnsorganisatie Het Palet, een voorloper van Welzijn De Meierij.’

 

Hoe typeer jij de gemeenten Schijndel en St. Oedenrode en hun inwoners?

‘Het zijn twee prachtige, ambitieuze gemeenten met meerdere kerkdorpen in een mooie, groene omgeving: De Meierij . Ze kenmerken zich door een dorpse gebondenheid. De onderlinge betrokkenheid is groot, er is een sterk verenigingsleven en er is veel burgerkracht. Aan de andere kant is er sprake van vergrijzing, werkloosheid en armoedeproblematiek. Samen hebben Schijndel en St. Oedenrode ruim 45.000 inwoners. Binnen drie jaar komt er een fusie met de gemeente Veghel aan. Veghel heeft een groot industrieterrein en is stedelijker van karakter dan Schijndel en St. Oedenrode. De nieuwe gemeente gaat Meierijstad heten en telt dan ongeveer 80.000 inwoners.’

 

Het motto van je organisatie is dat Welzijn Meierij ‘meer mogelijk’ maakt. Wat precies?
‘Ik denk dat wij ons als welzijnswerk onderscheiden van andere organisaties door onze specifieke deskundigheid om individuele vragen van mensen te vertalen naar collectieve oplossingen, uitgaande van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en buurtkracht. Een goed voorbeeld is de dagopvang die we in Schijndel hebben opgezet. Van mantelzorgers kregen we signalen dat ze behoefte hadden aan dagopvang voor hun partner of familielid met leuke activiteiten en om anderen te ontmoeten, zodat zij dan ook eens een dag voor zichzelf hadden. We zijn gestart met een huiskamermodel, een soort inloop. Maar dat was te weinig gestructureerd. Vervolgens begonnen we met dagbesteding in de vorm van dagopvang voor kwetsbare mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, vaak ook met beginnende dementie. Mensen die nog net geen AWBZ-indicatie hebben. Daar zijn we goed in geslaagd. In de projectperiode hebben we drie dagopvangmogellijkheden gerealiseerd, de vierde is in ontwikkeling. Dat doen we in vier woonservice-centra in Schijndel. Ook in St. Oedenrode organiseren we een vergelijkbare vorm van dagopvang in samenwerking met de zorg. Een ander voorbeeld van zo’n collectieve oplossing is de Klussendienst: vrijwilligers die klussen verrichten voor kwetsbare mensen met een kleine portemonnee.’

 

Wat is een bijzondere voorziening van Welzijn de Meierij?
‘De fietswerkplaats, de metaalwerkplaats en de houtwerkplaats in Schijndel. Deze werkplaatsen zijn in de jaren tachtig opgezet toen een grote fabriek dicht ging. Veel gezinnen zaten met een werkloze vader. De gemeente wilde goede voorzieningen om mensen aan de slag te houden en om werkervaring op te doen. De werkplaatsen werken onder andere samen met het onderwijs en er zijn allerlei projecten en cursussen in het kader van sociale activering. Er komen vooral mannen op af en daarom hebben wij vergeleken met andere welzijnsorganisaties veel mannelijke vrijwilligers. De werkplaatsen draaien goed en leveren mooie producten af, bijvoorbeeld een speciale bank rond een boom voor een schoolplein en een pannakooi voor een wijk.’

 

Doen jullie mee in sociale teams?

‘Ja, maar de modellen in beide gemeenten zijn totaal verschillend. In St. Oedenrode is gekozen voor het netwerk-model: bestaande organisaties blijven in tact, maar werken intensief samen. In Schijndel is voor de sociale wijkteams een nieuwe organisatie gevormd, met een eigen gebouw, een eigen website en een eigen telefoonnummer. Burgers kunnen er met al hun vragen terecht. Kernpartners zijn het welzijnswerk, het maatschappelijk werk en MEE. Het is de bedoeling dat ook wijkverpleegkundigen gaan meedoen en er lopen besprekingen over aansluiting van het Wmo-loket. Men wil “wijkkracht” versterken en de VNG is daar enthousiast over. De medewerkers van de sociale wijkteams in Schijndel worden buurtcoaches genoemd. Zij functioneren als generalisten, maar houden elk hun eigen specialisme. Het team onderscheidt vier basisthema’s: Geld, werk & inkomen; Gezondheid, zorg & welzijn; Wonen & veiligheid en tenslotte Opvoeding & educatie. Alle burgers kunnen met vragen en problemen terecht, maar vragen over Opvoeding & educatie kan het wijkteam doorverwijzen naar het Basisteam Jeugd. Waar mogelijk worden vragen en problemen opgepakt door het wijkteam, indien nodig worden specialisten ingeschakeld.’

 

Jullie hebben dagbesteding, een sociaal spreekuur, opbouwwerk, een steunpunt vrijwilligerswerk , een steunpunt mantelzorg – en ouderenwerk , informele educatie en outreachend jeugd- en jongerenwerk. Is Welzijn De Meierij klaar voor de transformaties?

‘We creëren collectieve voorzieningen in het voorliggend veld, werken preventief, leggen verbindingen tussen de nulde, eerste en tweede lijn en voorkomen zorg. Daar ligt onze kracht. Met de inzet van burgers helpen we mensen om waar mogelijk voor elkaar te zorgen. Ook het jeugd- en jongerenwerk slaagt erin te voorkomen dat jongeren een beroep moeten doen op dure jeugdzorg.’

 

Wat is de grootste uitdaging voor jou als directeur in 2015?

‘We hebben een flinke slag geslagen door voorzieningen in het Wmo-beleid te plaatsen en krijgen daarvoor veel waardering in beide gemeenten. De uitdaging is om het kwaliteitsniveau vast te houden en om onze professionals overal nog beter te laten vertellen waartoe we op aard zijn.
Daarnaast merken we dat door de transities in toenemende mate mensen met verschillende rugzakjes bij het welzijnswerk aankloppen. Het is de kunst om met andere partners nieuwe oplossingen te ontwikkelingen om mensen in een kwetsbare situatie te ondersteunen met behoud van eigen regie: De Kracht van Samen.’