Inloggen
home > in de schijnwerpers > 2018 in de schijnwerpers aschwin van den abeele

Collega in de schijnwerpers: Aschwin van den Abeele

‘Wij zijn er voor iedereen. Welzijn Middelburg, mensenkenners.’ Dat is de boodschap van het filmpje op de homepage van de website van Welzijn Middelburg. ‘Onze samenleving kent vele gezichten en al deze mensen maken ons werk mooi en uitdagend.’ Directeur Aschwin van den Abeele is blij met de sleutelrol die zijn organisatie speelt in de transformatie van het sociaal domein. ‘De gemeente is regisseur, maar wij zijn uitvoeringsregisseur en kunnen vanuit die rol de preventieve functie van ons werk verder versterken.’

 

‘Welzijn Middelburg is een welzijnsorganisatie die sociale, culturele en educatieve activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de gemeente Middelburg,’ lezen we op de website. De missie van de organisatie is dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. ‘Soms gaat dat niet vanzelf. We zien het als onze taak om diegenen die daar wat hulp bij kunnen gebruiken te ondersteunen en op weg te helpen.’
De organisatie heeft een breed aanbod dat varieert van verschillende maatjesprojecten tot het Team Samen voor Elkaar, dat zich richt op zowel mensen die ondersteuning kunnen gebruiken als op mensen die anderen willen ondersteunen opdat zij mee kunnen  draaien in de samenleving. ‘Wij activeren zelfstandigheid en betrokkenheid, ondersteunen bij participatie en de verbetering van het woon- en leefklimaat in uw buurt. Dit doen wij samen met u, en ook met uw omgeving, de gemeente en andere organisaties. Samen, voor elkaar!’ Welzijn Middelburg biedt uiteenlopende activiteiten aan, heeft een vrijwilligerssteunpunt en een poppodium: De Spot. De organisatie heeft 35 medewerkers en koppelt per jaar zo'n 300 vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties aan elkaar.

 

Hoe typeer je het werkgebied van Welzijn Middelburg?

‘De gemeente Middelburg omvat de historische stad en een aantal omliggende dorpen, met in totaal bijna 50.000 inwoners, waarvan zo'n 13.000 mensen zich op een of andere manier als vrijwilliger inzetten!. Als hoofdstad van Zeeland heeft Middelburg een aantal voorzieningen voor de hele provincie. Voor ons is dat prettig, want de lijnen naar al die organisaties zijn hier kort. In Zeeland gaan voorzieningen uit dorpen steeds meer naar de steden. Lokale, kleine ondernemingen, onderwijsvoorzieningen en zorgvoorzieningen zijn in de kleinere kernen moeilijk overeind te houden. Het is jammer dat de drie gemeenten op het eiland Walcheren – Middelburg, Vlissingen en Veere - niet nog meer de krachten bundelen. Het Walchers samenwerkingsverband staat onder druk. Dat is jammer, want als we diensten en voorzieningen goed overeind willen houden, is het beter als de gemeenten goed samenwerken en taken verdelen. Het is namelijk niet enkel een gemeentelijk, maar meer een regionaal vraagstuk. Dan kan er voorkomen worden dat dingen dubbel gebeuren. Je hebt elkaar nodig. Kenmerkend voor Middelburg is ook dat er heel veel bewonersinitiatieven zijn. Die profiteren van de korte lijnen met organisaties op het gebied van welzijn, wonen, arbeid en zorg. Organisaties voor sociaal werk in Zeeland werken samen onder de noemer 'Platform Welzijn Zeeland' op het terrein van deskundigheidsbevordering, arbeidsmobiliteit en versterking van de werksoort.’

 

Jullie MATS helpt mensen thuis. Gaat het om getrainde vrijwilligers?

‘MATS is een afkorting van Middelburgs Advies Team Samenleving en bestaat uit vrijwillige burgeradviseurs die medeburgers bijstaan met allerlei hand- en spandiensten. Deze burgeradviseurs activeren mensen en fungeren tegelijkertijd als formulierenbrigade. Ze geven tips en adviezen, bijvoorbeeld bij vroegtijdige schuldhulpverlening en bij eenzaamheid. Ze zijn laagdrempelig, kijken met de mensen mee, bieden ondersteuning en hebben ook een signalerende functie. Een soort vooruitgeschoven post die met name preventief een grote meerwaarde heeft.'

 

Jullie bieden online verschillende trainingen aan: grenzen stellen, empowerment en netwerken versterken. Werkt dat goed?

‘Dat zijn trainingen voor vrijwilligers. Het gaat om combinaties van elkaar fysiek ontmoeten en online trainingen. Die trainingen zijn niet alleen voor vrijwilligers die bij Welzijn Middelburg actief zijn, maar ook voor vrijwilligers die al dan niet via onze vacaturebank “Samen vrijwillig” bij andere organisaties aan de slag zijn. Er zijn ook trainingen en cursussen waar vrijwilligers bij elkaar komen. En themamiddagen waarop vrijwilligers ervaringen uitwisselen.’

 

Wat is bij jullie de stand van zaken van de transformatie van het sociaal domein?

‘Wij maken deel uit van de gebiedsteams in onze gemeente. Daarin zitten sociaal werkers van ons en maatschappelijk werkers van een andere organisatie. De sociaal werkers bieden ondersteuning en hulp en kijken daarbij steeds naar de mogelijkheden en mogelijke verbindingen in het voorliggend veld en het sociale netwerk van de inwoners. Zo pakken we bijvoorbeeld maatjesprojecten breed op. In de leefwereld van de inwoners proberen we structurele oplossingen te vinden. De maatschappelijk werkers zijn meer gericht op het hulpverleningsproces zelf. Jeugdhulp komt op afroep. De gebiedsteams waren er in eerste instantie vooral voor de midden en hoog risico casussen. Intussen hebben ze ook een duidelijkere, preventieve insteek. Waar nodig schalen we op naar gespecialiseerde zorg. Naast de gebiedsteams hebben we ook wijknetwerken. Daarmee zijn we dit jaar gestart. Wijknetwerken worden gevormd door professionele organisaties die in een wijk actief zijn. Per wijk zijn die verschillend samengesteld en per wijk werken ze ook verschillend. Waar het om gaat is dat betrokkenen elkaar regelmatig zien, elkaar kennen en op wijk-, buurt- en zonodig casusniveau uitwisselen en dergelijke.  We willen de wijknetwerken uitbreiden met vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de wijken. De verantwoordelijkheid omtrent inhoud en vorm van deze netwerken ligt bij alle deelnemers. Welzijn Middelburg is naast deelnemer ook de uitvoeringsregisseur in deze.’

 

Waar ben je trots op?

‘Op de creatieve en ondernemende houding van zowel onze professionals als onze vrijwilligers. Als je niet creatief bent, kun je geen goede sociaal werker zijn. Die zit niet vast in stramienen en zoekt altijd naar mogelijkheden om doelen te bereiken. Trots ben ik ook op ons interne innovatiebureau. Iedere medewerker die wil kan meedenken over de ontwikkeling van ons werk en over innovatieve projecten. De cultuur in onze organisatie is er een van altijd zoeken naar nieuwe mogelijkheden en van positief taalgebruik. Wij hebben het bijvoorbeeld niet de hele tijd over kwetsbaarheid of risicowijken, maar benadrukken altijd de mogelijkheden en talenten van mensen.’

 

Wat is een bijzondere dienst van Welzijn Middelburg?

‘In samenwerking met de gemeente Middelburg en het AZC in Middelburg zijn we in 2016 gestart met het project “Aan de Slag!”, dat door onze organisatie wordt gecoördineerd. We stimuleren hiermee vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders. Dat versterkt hun gevoel van eigenwaarde en hun veerkracht, zo blijkt. De participatie en integratie verbetert door een betere en snellere aansluiting met de samenleving. Dit komt hun  gezondheid en welzijn ten goede en in de praktijk vindt er ook eerder doorstroom plaats naar een betaalde baan. Uiteraard bevordert het ook hun kennis van de Nederlandse taal en wordt hun sociale netwerk vergroot. Daarnaast draagt het bij aan een positievere beeldvorming rondom asielzoekers en statushouders in onze samenleving.’

 

Wat is je persoonlijke ambitie als directeur de komende jaren?

‘Op zich ben  ik blij met de sleutelpositie die welzijn in onze regio heeft. De gemeenten hebben de beleidsregie, maar als welzijnsorganisatie hebben we in feite de uitvoeringsregie in wijken en dorpen. Ik hoop dat we die positie de komende jaren kunnen vasthouden en kunnen versterken waar het gaat om preventie. Dus nog vroegtijdiger problemen signaleren en aanpakken voor bijvoorbeeld financiële problemen groter worden of gespecialiseerdere zorg of hulp nodig is.’

 

Zie hier het filmpje over Welzijn Middelburg: https://www.welzijnmiddelburg.nl/