Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: pamela van der kruk

 

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht heeft tien medewerkers en maar liefst 240 vrijwilligers. Mede dankzij dat relatief grote aantal vrijwilligers slaagt de organisatie erin een breed aanbod van educatieve en sociaal-culturele activiteiten te organiseren plus een aantal diensten, zoals de Belastingservice, de Boodschappendienst, de Klussendienst, de Maaltijdendienst, het Taalhuis en het Repair Café. ‘Vanuit een organisatie voor sociaal werk kun je grote winst aan de voorkant behalen!’ zegt Pamela van der Kruk, directeur-bestuurder van Stichting Welzijnswerk in Sliedrecht.

 

Op haar website lezen we dat de stichting zich ‘profileert als een professionele organisatie die op integere wijze omgaat met de kwetsbare burger in Sliedrecht en hem/haar centraal stelt. Zij geeft de kwetsbare burger tools in handen om de mate van zelfredzaamheid te verhogen. Zij heeft de juiste kennis in huis om te informeren en adviseren en indien nodig door te verwijzen. Zij streeft naar 100% betrouwbaarheid in al haar handelingen en verliest het welzijn van de kwetsbare burger geen moment uit het oog.’

 

Hoe typeer je het werkgebied van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht?

‘Sliedrecht staat bekend om haar grote baggerbedrijven. Elke twee jaar wordt in Sliedrecht het Baggerfestival georganiseerd en het Nationaal Baggermuseum is daar ook gevestigd. Er wonen veel hardwerkende, trotse mensen en er is nog echt een dorpsgevoel.
Ons werkgebied bestaat uit de gemeente Sliedrecht. Een gemeente met 25.000 inwoners. Dat is een mooie schaal waarop veel mensen elkaar in verschillende domeinen nog wel kennen. Vooral ouderen hebben hier nog steeds een dorpsgevoel. Sliedrecht maakt deel uit van de bibelbelt, die van Zeeland tot in Overijssel loopt. De helft van de inwoners is verbonden aan een kerkelijk genootschap. Er zijn veel verenigingen en verbanden, maar dat zijn wel allemaal “eigen clubjes”, verbonden aan de verschillende kerken. Veel van die verenigingen en verbanden zetten zich onder meer in voor vluchtelingen, tegen eenzaamheid en tegen armoede en voor kinderactiviteiten.’

 

Werken jullie samen met de kerken?

‘Zeker! Er zijn immers veel raakvlakken tussen wat de kerken en wat wij doen. Voor ons is het een uitdaging om de verbinding te organiseren en een netwerk te vormen. Veel vrijwilligers kom je op verschillende plekken tegen. Zo is een van de leden van onze Raad van Toezicht ook actief in één van de kerken en hij zet zich ook in voor statushouders. Sommige vrijwilligers kom je op vier of vijf plekken tegen. We zien ook dat het vrijwilligersbestand vergrijst. Zo hebben wij ook tachtig plussers onder de vrijwilligers van onze Maaltijdendienst. Onze meest nauwe samenwerkingsvorm met de kerken is die voor Hulp bij Thuisadministratie. De kerken geven een vergoeding en leveren vrijwilligers die in deze dienst meedraaien’

 

Wat deed je vóór je in 2018 bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht aan de slag ging?

‘Toen was ik directeur van de Stichting VraagWijzer Nederland, die innovaties in het sociaal domein ondersteunde bij gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn. Deze organisatie is opgeheven. Ook heb ik jarenlang opdrachten voor gemeenten uitgevoerd. Zo heb ik in vier gemeenten sociaal wijkteams opgezet. Het leuke aan mijn huidige functie vindt ik dat je in een welzijnsorganisatie grote winst aan de voorkant kunt behalen.’

 

Geef eens een voorbeeld van preventief werken door jouw organisatie?

‘Het is een landelijke trend dat de leefbaarheid in seniorencomplexen achteruit gaat, doordat de gebouwen verouderen en er onvoldoende instroom van ouderen is. Vervolgens komen er andere kwetsbare mensen wonen, zoals mensen met verslavingsproblematiek. Overlast neemt toe, leefbaarheid gaat achteruit. Wij kijken nu in drie complexen  met professionals en bestuurders hoe we daar de leefbaarheid kunnen verbeteren.’

 

Hoe gaat het met de wijkteam in Sliedrecht?

‘Wij zitten in één pand met Sociaal Team Sliedrecht: in het Bonkelaarhuis. Het Sociaal Team voert ook het maatschappelijk werk in Sliedrecht uit. Welzijn ouderen zit bij ons. En voor het jeugdwerk is er een aparte organisatie:  Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS). Wij proberen naadloos samen te werken met Sociaal Team Sliedrecht, SOJS en de Jeugdgezondheidszorg. Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid levert de jeugdprofessionals voor het Sociaal Team Sliedrecht, die ondersteuning geeft aan gezinnen met problemen rond opvoeden en opgroeien. De gemeente heeft hoge  ambities voor de transformatie van het sociaal domein, maar moet het doen met de middelen die beschikbaar zijn. En dat heeft ook gevolgen voor onze inzet en formatie. Als welzijn zouden we meer aan de voorkant willen doen, maar er is niet voldoende menskracht om echt werk te maken van preventie.’

 

Waar ben je trots op?

‘Het is een klassieker, maar toch noem ik hem: de Maaltijdendienst. Begin dit jaar ging het om slechts twintig maaltijden per dag en de verwachting was dat deze dienst zou uitsterven. Maar nu worden de maaltijden vers gemaakt in de keuken van een verpleeghuis. Die maaltijden zijn beter en smakelijker dan de vroegere maaltijden. In die keuken worden ze geseald en vervolgens door vrijwilligers rond gebracht. Nu zijn het 80 maaltijden per dag! De signaleringsfunctie is daarbij heel belangrijk. We werken ook nauw samen met verpleeghuizen. Ook daar kunnen wij onze wijkfunctie vervullen en dat kan onder meer rond samen eten. Laatst heeft een verpleeghuis een stoelendansdiner voor bewoners en mensen uit de wijk georganiseerd en wij ondersteunen dan de PR richting onze doelgroepen.

‘Waar ik ook trots op ben, is de Lokale Alliantie “Veilig Financieel Ouder Worden in Sliedrecht”, die wij samen met samenwerkingspartners hebben opgezet. We willen ouderen bewust maken van risico’s en hen helpen hun zaken zó te regelen dat de kans op financieel misbruik afneemt. Wij hebben sterke sociaal raadslieden, die goed inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en met goede adviezen komen als de gemeente bezuinigingsplannen ontwikkelt die ten koste van minder draagkrachtige bewoners dreigen te gaan.’

 

Wat is de grootste uitdaging waar Stichting Welzijnswerk Sliedrecht voor staat?

‘Een ambitieus ondersteuningsprogramma voor de mantelzorg in Sliedrecht. Daarnaast wordt er door de gemeente binnenkort nieuw vrijwilligersbeleid en  seniorenbeleid ontwikkelt. Enerzijds zijn we heel ambitieus, anderzijds staan de financiën de afgelopen jaren onder druk. De ambities groeien, maar de budgetten niet. Terwijl loonkosten en andere kosten blijven stijgen. Er zit al enige tijd geen lucht meer in onze organisatie. Nog meer bezuinigen kost formatie.’

 

Wat is jouw persoonlijke ambitie als directeur-bestuurder?

‘In de transformatie het verschil aan de voorkant maken. Door met mensen die nu nog geen hulp nodig hebben, krachten te mobiliseren opdat ze voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Ik wil bijdragen aan een samenleving waar gezondheid van de mensen en het voorkómen van armoede hoog op de agenda staan en waar iedereen – ook mensen zonder betaalde baan – aan die samenleving bijdraagt.’