Uw account is nog niet geactiveerd.

Koers 2021 en verder

Krachtig inzetten op welbevinden en preventie!

Minder druk op zorg en meer aandacht voor welbevinden en preventie in het sociaal domein onder
het motto ‘vrijwillig waar het kan en professioneel waar nodig’. En waar mogelijk in
groepsarrangementen. Daar ligt dé grote uitdaging voor leden van Verdiwel de komende jaren. De
coronapandemie maakte deze uitdaging extra relevant en extra urgent! Meer dan de helft van de
gemeenten baseert haar sociaal beleid op het concept van Positieve Gezondheid. Ook vanuit de
(jeugd)zorg, huisartsen en de GGZ klinkt dit pleidooi van meer nadruk op welbevinden en
preventie steeds luider.

Drie kwart van de leden betrokken bij ontwikkelen nieuwe koers
Het bestuur van Verdiwel organiseerde vier bestuurssessies, een brainstorm met een groep leden,
een oproep onder leden om actuele thema’s waaraan Verdiwel aandacht zou moeten besteden, en
tenslotte een meningsvormende en een besluitvormende algemene ledenvergadering. Op die manier
is drie kwart van de leden betrokken bij het ontwikkelen van deze nieuwe koers, waarmee leden
unaniem akkoord gingen.

Uitwisseling, actualiteit, snelheid, flexibiliteit en speelsheid
Tijdens de coronapandemie heeft het sociaal werk nog eens extra bewezen dat zij jeugdigen,
volwassenen en ouderen in kwetsbare situaties goed ondersteunt. Gemeenten en ketenpartners
erkennen de waarde van sociaal werk: nabij zijn, preventie, normalisering en versterking van het
dagelijks leven. Ook (jeugd)zorg en de GGZ zien die waarde. Er liggen grote kansen voor sociaal werk.
Met deze nieuwe koers wil Verdiwel die kansen verzilveren, samen met andere landelijke
organisaties. Dat vraagt om actieve leden! Naast een aantal vertrouwde bijeenkomsten als het
Verdiwel College en de Najaarsworkshop, komt er een platformfunctie van een nieuwe website in
combinatie met sociale media, waar alles in het teken staat van uitwisseling, actualiteit, snelheid,
flexibiliteit en speelsheid. Ook de informele ontmoetingen blijven belangrijk.

 • Combinatie van nieuwe, interactieve activiteiten en vertrouwde bijeenkomsten
  Verdiwel anno 2021 is een beroepsvereniging van bestuurders en managers van organisaties voor
  sociaal werk. Kernfuncties van Verdiwel zijn: ontmoeting; reflectie; ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaring; en het delen van expertise. In de nieuwe koers combineren we nieuwe, actuele, interactieve activiteiten met behouden van wat veel leden als ‘het goede’ benadrukken.
  Via de platformfunctie wisselen leden actuele informatie, inzichten, ervaringen en meningen
  uit. Deze activiteiten kenmerken zich door actualiteit, snelheid, innovatie, flexibiliteit en
  speelsheid. Het kan dan zowel gaan om thema’s die voor veel leden actueel zijn als om heel
  specifieke thema’s die voor een beperkt aantal leden relevant zijn. Daarvoor gebruiken onder
  meer het Verdiwel Lab.
 • Daarnaast behouden we de Verdiwel Lezing, het Verdiwel College, de Najaarsworkshop,
  evenals de webinars die Verdiwel reeds lang vë³ë³r de coronapandemie organiseerde. Bij deze
  activiteiten worden leden zoveel mogelijk betrokken, bijvoorbeeld door deel uit te maken
  van een voorbereidingsgroepje, een panel of forum of door flitspresentaties van good
  practices.
 • Bestuur en Bureau streven ernaar dat deze activiteiten elkaar versterken. Thema’s die vanuit de platformfunctie naar voren komen, kunnen opgepakt en verdiept worden in bijvoorbeeld het Verdiwel College of de Voorjaarsworkshop.

 

Vier pijlers van de nieuwe koers

1. Verdiwel laat diversiteit floreren
Leden van Verdiwel zijn bestuurders van grote, middelgrote en kleine organisaties voor
sociaal werk. Zij vinden elkaar in maatschappelijke, strategische en organisatie vraagstukken
in relatie tot hun doelgroepen of wijken, opdrachtgevers en ketenpartners. Voorbeelden van
dergelijke vraagstukken zijn preventie, netwerksamenwerking en innovaties in sociaal werk
tijdens en na de coronapandemie. Bij een dergelijke uitwisseling is het onderscheid tussen
passief en actief doorslaggevend.

2. Platformfunctie met broedplaatsen en werkplaatsen
Er is een nieuwe website en binnen Teams wordt een optimale platformfunctie ontwikkeld. Er
komen besloten platforms die groepen leden kunnen gebruiken als werkplaats of
broedplaats voor nieuwe methodieken of samenwerkingsvormen, om kennis en ervaring uit
te wisselen en te ontwikkelen en om antwoorden van andere leden te verzamelen op een
concrete vraag van een lid (vergelijk de ledenpeilingen die nu via emails verlopen). Met
platforms, broedplaatsen en werkplaatsen beperken leden van Verdiwel zich niet tot
vrijblijvende inspiratie en visieontwikkeling, maar kunnen groepen leden ook samen aan de
slag met implementatie en verankering van werkwijzen en samenwerkingsvormen.
Ook zoomsessies en podcasts van interviews met leden over actuele thema’s horen bij deze
platformfunctie. De nieuwe website wordt gekoppeld aan nieuwe sociale media, zodat leden
onderling effectiever en efficiënter kunnen communiceren.

3. Weeffouten in systeem sociale sector analyseren en mogelijke oplossingen uitwerken
Het sociaal werk kent de dorpen en wijken tot in hun haarvaten. Sociaal werkers zien in de
praktijk wat de effecten zijn van overheidsbeleid voor inwoners van wijken en dorpen. In veel
gemeenten heeft het sociaal werk een signaleringstaak ten aanzien van ontwikkelingen en
knelpunten in de samenleving.
Op platforms, in broedplaatsen en werkplaatsen en tijdens activiteiten kunnen leden
weeffouten in het systeem van de sociale sector bespreken en analyseren en afspreken aan
wie ze die willen adresseren. Dat kan aan Sociaal Werk Nederland zijn, maar ook de
gemeenten van de betrokken leden. Op die manier kunnen leden binnen de vereniging
opiniërend zijn. Zij kunnen out of the box bespreken hoe zij met gesignaleerde weeffouten
omgaan, of hoe zij zich daarover kunnen verhouden tot hun opdrachtgevers of
samenwerkingspartners.

4. Samenwerking met andere organisaties
Preventie is hèt thema op dit moment. Zowel in sociaal werk als in de (jeugd)zorg. Vanuit dit
perspectief verstevigt Verdiwel de samenwerking met andere organisaties, zoals de
Associatie voor Jeugd, de Associatie Wijkteams, LSA Bewoners, Divosa. Verdiwel maakt zich
sterk voor de verbinding met andere functies in het sociaal domein, zoals de zorgsector, het
onderwijs, de politie, cultuur en de kinderopvang.
Sociaal Werk Nederland als brancheorganisatie en Verdiwel als beroepsvereniging voor
bestuurders en directeuren willen elkaar versterken. Sociaal Werk Nederland is
verantwoordelijk voor de politieke lobby en werkgeversverantwoordelijkheden. Verdiwel wil
die lobbyfunctie voeden met inzichten en ervaringen uit de praktijk van het sociaal domein
en met uitkomsten van discussies over bovengenoemde weeffouten. Zo’n duidelijke
taakverdeling kan leiden tot een win-win situatie.