Uw account is nog niet geactiveerd.

Privacyverklaring Verdiwel

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Verdiwel. Verdiwel respecteert en beschermt uw privacy en spant zich in om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Verdiwel

E-mail:info@verdiwel.nl

Postadres: p/a Paalbeekweg 16, 8162 SE Epe

Persoonsgegevens en grondslag

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Voorbeelden zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum. Het verwerken van persoonsgegevens kan plaatsvinden op basis van:

 • Door u gegeven toestemming.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst.
 • Een aan ons opgelegde wettelijke verplichting.
 • Een gerechtvaardigd belang.

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, kunt u deze altijd intrekken. Het verwerken van persoonsgegevens kan ook een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, waaronder lidmaatschap. In dergelijke gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer de benodigde persoonsgegevens worden verstrekt. Wij kunnen ook wettelijk of contractueel verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Verder kunnen we persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang, zoals het bedienen en beheren van de chatbot, het versturen van mailingen, nieuwsbrieven, en magazines, het (doen) uitvoeren van onderzoek, het doen of laten doen van prognoses, en het verslag van bijeenkomsten met foto’s van leden.

Doelen van gegevensverwerking bij persoonsregistratie van leden door Verdiwel

Het hoofddoel van de persoonsregistratie van de leden van Verdiwel is het uitoefenen van dienstverlening en belangenbehartiging van de leden.

Nevendoelstellingen van de persoonsregistratie van de leden van Verdiwel zijn:

 • Het financieel afhandelen van de contributie- en afdrachtenverplichting van de leden.
 • Het toezenden van verenigingsinformatie aan de leden.
 • Het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen.
 • Het uitwisselen van persoonsgegevens.

Doelen van gegevensverwerking van niet-leden door Verdiwel

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de doeleinden van:

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Het voorzien van een chatfunctie op de website van Verdiwel.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
 • Uitwisselen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, tenzij:

 • Deze doorgifte noodzakelijk is in het kader van de verlening van onze diensten.
 • Deze doorgifte geschiedt aan een verwerker, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 • Dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • U hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ons toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens die wij van u verwerken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-1-2024