Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

We kunnen actiever met elkaar delen en opiniëren!

Serie: Sociaal werk in de tweede coronagolf, aflevering 20 - Interview met Jorinde Klungers, nieuw bestuurslid van Verdiwel
foto-groot-bestand-jorinde In Gesprek
‘Zichtbaarder zijn als sociaal werk, daar lever ik graag mijn bijdrage aan,’ zegt Jorinde Klungers, sinds 1 mei bestuurslid van Verdiwel. Zij is directeur-bestuurder van Perspectief Zutphen. ‘Verdiwel kan laten zien dat sociaal werk grote impact op het leven van inwoners heeft. Sociaal werkers vinden vaak hele goede oplossingen met inwoners vanuit hun leefwereld, voor hun persoonlijke vragen en voor samenlevingsvraagstukken. Dat is meestal veel effectiever dan weer een nieuwe systeemoplossing bedenken.’

Perspectief Zutphen heeft vanaf dit jaar een nieuwe koers. Vanuit drie sociale wijkteams ondersteunt en verbindt Perspectief (groepen) inwoners – samen met hun netwerk — bij het vinden van oplossingen voor hun vragen en problemen. Alles draait om samen bouwen aan wijken met een sterke sociale basis, waar inwoners er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen.
‘De gemeente Zutphen gaf aan te willen bouwen aan een inclusieve samenleving, waarbij ze streeft naar een beweging van “zorgen voor” de inwoners naar “zorgen dat” de inwoners in staat zijn voor zichzelf te zorgen,’ vertelt Jorinde. ‘In combinatie met een forse bezuiniging op onze subsidie vereiste dat scherpe keuzes. Wij kozen voor het focussen op het ondersteunen en verbinden van inwoners bij hun vragen en behoeftes, vanuit hun talenten en mogelijkheden. En we zijn gestopt met zelf organiseren en coë¶rdineren. Dat betekent bijvoorbeeld dat we geen Vrijwilligerscentrale meer hebben, waar onder andere vrijwilligersdiensten gecoë¶rdineerd werden. Aan de sociale wijkteams hebben we sociaal makelaars toegevoegd om wijkgerichte verbindingen tussen inwoners en organisaties te versterken.’

Fors bezuinigen en een nieuwe koers. Hoe zijn jullie daar uitgekomen met de gemeente?
‘Dat was niet gemakkelijk. We keken eerst samen hoe we vanuit de bestaande situatie de bezuiniging konden realiseren. Dat bleek niet haalbaar, waardoor we er niet goed uitkwamen. Toen hebben we de hulp van Movisie ingeroepen om met ons, Perspectief en gemeente, mee te denken. Door elkaars belangen en perspectieven te delen en vanuit gelijkwaardigheid en respect een oplossing te zoeken, kwamen we tot een gezamenlijk gedragen, nieuwe koers. Hoe we dat gedaan hebben, kun je in een artikel op de site van Movisie lezen.’

Kun je wat vertellen over jullie sociale wijkteams? Doen jullie ook de indicatiestellingen?
‘Onze sociale wijkteams bestaan uit professionals van Perspectief: sociaal werkers, sociaal makelaars, sociaal beheerders en jongerenstraatcoaches. Indicaties voor ondersteuning stellen we niet, dat doet de gemeente. Onze sociaal wijkteams werken preventief in het voorliggend veld en werken veel samen met inwoners, de gemeente en netwerkpartners. We zijn er voor mensen die wat willen betekenen in de buurt, bijvoorbeeld als vrijwilliger of maatje, het doen van klussen, als vrijwillig buurtbemiddelaar, het organiseren van een activiteit of een buurtinitiatief. En we ondersteunen inwoners zonder indicatie bij het maken van een plan met oplossingen voor hun vragen of problemen. We werken hierbij vanuit het gedachtegoed van SoNeStra, Sociale Netwerk Strategieën.’

Op jullie nieuwe website staat een indrukwekkend filmpje. Daarin vertellen verschillende mensen heel open wat de ondersteuning van Perspectief voor hen betekend heeft. Loop je daarmee niet het risico dat mensen die niet zo open zijn over problemen në­et naar Perspectief gaan terwijl ze daar wel veel aan kunnen hebben?’
‘Dat is niet onze ervaring. Omdat we onafhankelijk en laagdrempelig zijn, vertellen inwoners vaak snel hun verhaal. Inwoners weten ons op heel veel manieren te vinden. Op straat, door binnen te lopen, als vrijwilliger of actieve inwoner, door mee te doen met een activiteit in onze buurthuizen georganiseerd door andere inwoners, via bekenden of andere organisaties, et cetera. Bovendien gaan we ook zelf op mensen af, dus we zijn dichtbij en present.’

Wat spreekt je aan in de nieuwe koers van Verdiwel? Hoe wil je hier als bestuurslid aan bijdragen?
‘De verbreding van de platformfunctie, waarin leden nog actiever met elkaar kunnen delen en opiniëren. Na een jaar digitaal uitgewisseld te hebben, hebben we veel ervaring opgedaan om te komen tot een mooie mix van fysieke en digitale ontmoeting en uitwisseling. Daarnaast vind ik dat de vereniging zich steviger mag positioneren in het landelijk speelveld om aan te geven welke oplossingsrichtingen er zijn voor sociale vraagstukken in de samenleving. Daar draag ik graag aan bij. Ik vind het belangrijk dat we daarin nog meer verbindingen leggen met ons netwerk en samen optrekken. Voor veel vraagstukken hebben we elkaar hard nodig, denk bijvoorbeeld aan het verminderen van wachtlijsten in de ggz en de jeugdzorg. Dat vraagt om een andere aanpak vanuit een breder perspectief, met aandacht voor preventie en het versterken van de sociale basis.’

In juni verzorgt Bas Heijne een webinar voor Verdiwel over maatschappelijke onvrede. Zie jij in die maatschappelijke onvrede een taak voor het sociaal werk?
‘Het sociaal werk heeft professionele kennis om te signaleren en om samen met andere organisaties met oplossingen te komen. Sociaal werk vindt oplossingen met en dichtbij de mensen. Er wordt veel gepraat over weer nieuwe systeemoplossingen, maar in de leefwereld van inwoners vind je vaak betere oplossingen voor problemen. Het is maatwerk. Kijk wat je nëº meteen kunt doen.’

Is die solidariteit de afgelopen maanden niet verdrongen door toenemende polarisatie van voor- en tegenstanders van voorzorgsmaatregelen tijdens de pandemie?
‘We kunnen elkaar al meer dan een jaar maar zeer beperkt fysiek ontmoeten, waardoor er minder verbinding is tussen inwoners. Als je elkaar niet kent en je je niet in de ander verdiept, heb je minder begrip voor elkaar. Daarom is het belangrijk om juist nu extra in te zetten op ontmoetingen en verbindingen tussen groepen mensen. Sociaal werkers zijn hier expert in en hun inzet is nu extra nodig.’

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor Verdiwel de komende jaren?
‘Zichtbaarder zijn! Veel meer laten zien wie we zijn als sociaal werk organisaties en wat we betekenen. En daarnaast jonge, nieuwe bestuurders meer laten zien wat de waarde is van Verdiwel. Denk bijvoorbeeld aan een leertraject samen met andere jonge, nieuwe bestuurders onder begeleiding van een ervaren lid. Ook denk ik dat een nieuwe naam zou helpen; “Verdiwel” vind ik persoonlijk een weinig zeggende naam. Laten we een mooie nieuwe bedenken, die ons helpt bij het zichtbaarder zijn.’

(Foto: Hanna Sophia)

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie